Työhygienia ja altistumisen arviointi

Työhygieenisillä selvityksillä arvioidaan ja selvitetään työoloja mittaamalla haitallisten aineiden pitoisuuksia hengitysilmassa sekä tekemällä lämpöoloihin ja ilmanvaihdon toimintaan liittyviä selvityksiä työpaikoilla ja rakennustyömailla.

Työhygieenisille altistumismittauksille on annettu lainsäädännöllinen perusta työturvallisuuslaissa (738/2002). Rakennustöiden turvallisuudesta ja työhygieenisten riskien arvioinnista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (205/2009). Työnantajalle on siinä asetettu työhön liittyvien erilaisten haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamis- ja arviointivelvoite. Arviointi suoritetaan tekemällä työpaikalla työhygieeniset mittaukset, joihin liitetään altistumisen arviointi (riskitaso)

 

Altistumismittauksista on mahdollista saada KELA korvausta (korvausluokka I, 60 %). Korvattavuusperuste toteutuu jos altistumisen arviointi tai työhygieeniset mittaukset on kirjattuna Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan (ennaltaehkäisevä toiminta).         

 

Työhygieenisissä selvityksissä tulisi aina käyttää työterveyshuoltoon pätevöityneitä työhygienian asiantuntijoita (Työterveyshuoltolaki 1383/2001).

ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Avaa
Sulje lomake